Atesti

Atesti
I. Opće odredbe

Članak 1.

Radi pomoći filatelistima i ostvarivanja zadataka suzbijanja filatelističkih patvorina, Hrvatski filatelistički savez (u daljnjem tekstu: HFS) imenuje svoje stručne ispitivače filatelističkog materijala. Stručni ispitivači maraka HFS-a udruženi su u Zbor ispitivača maraka HFS-a (u daljnjem tekstu: Zbor), kao stalno tijelo HFS-a. Rad Zbora i njegovih članova uređen je ovim Pravilnikom.
 
II. Imenovanje stručnih ispitivača maraka HFS-a

Članak 2.

Stručni ispitivač maraka HFS-a (u daljnjem tekstu: ispitivač) može postati onaj filatelist(ica) član jedne od članica HFS-a, koji ima potrebno stručno znanje, moralne osobine i usporedni materijal za obavljanje ispitivanja. Zahtjev za imenovanje ispitivačem podnosi se u pisanom obliku Upravnom odboru HFS-a, a mora sadržavati sljedeće:
1. Osobni zahtjev s naznačenim područjima ispitivanja
2. Filatelistički životopis
3. Preporuku matične članice
Upravni odbor HFS-a razmatra zahtjev i u primjerenom roku ga prosljeđuje Zboru koji obavlja provjeru stručnosti za navedeno područje ispitivanja, te o tome daje prijedlog Odluke o imenovanju. HFS na posebnom obrascu izdaje imenovanom ispitivaču uvjerenje o području ispitivanja. U slučaju spora konačnu odluku donosi Skupština/Vijeće HFS-a.

Članak 3.

Ispitivač se imenuje na vrijeme od pet godina. Nakon isteka roka od pet godina provodi se isti postupak za imenovanje. Imenovati se mogu osobe do navršenih 70 godina starosti, iznimno do 75 godina starosti. Postupak proširenja područja ispitivanja identičan je postupku imenovanja.

Članak 4.

Početkom svake godine HFS u svojim glasilima objavljuje imenovane ispitivače sa svim potrebnim osobnim podacima i naznačenim područjima ispitivanja. Imenovani ispitivači prijavljuju se Stalnom povjerenstvu za borbu protiv patvorina  FIP-e (Federation Internationale de Philatelie).

Članak 5.

Ispitivaču prestaje zvanje ispitivača maraka HFS-a:
1. Po osobnom pismenom zahtjevu
2. Neproduživanjem mandata, nakon isteka roka na koji je imenovan
3. Navršenjem 70 godina starosti, odnosno 75 godina starosti
4. Smrću
5. Isključenjem iz Zbora ispitivača maraka HFS-a
U cilju sprječavanja moguće zlouporabe, stupanjem na snagu prestanka zvanja ispitivača maraka HFS-a, ispitivač je dužan predati Zboru preostale neispisane ateste,nalaze i kratke pismene nalaze, puncu, suhi žig i sl., koji se nakon toga komisijski uništavaju.

III. Zbor ispitivača maraka HFS-a

Članak 6.

Zbor ispitivača maraka je stalno stručno tijelo HFS-a. Čine ga imenovani ispitivači maraka HFS-a. Zbor ispitivača maraka ima svog predsjednika, dopredsjednika i tajnika koje biraju ispitivači između sebe, a potvrđuje Upravni odbor HFS-a.

Članak 7.

Zbor ispitivača maraka HFS-a u svom radu:
1. Vodi računa pridržavaju li se ispitivači  odredaba Pravilnika
2. Odlučuje o prijedlozima i predstavkama članova Zbora
3. Organizira stručna predavanja i seminare
4. Surađuje sa sličnim tijelima u svijetu
5. Predlaže pokretanje stegovnog postupka pred stegovnim sudom HFS-a u slučaju grubog kršenja odredaba Pravilnika
6. Donosi prema potrebi poslovnik o radu
7. Preko tajnika vodi zbirku javnih isprava (atest, nalaz i kratki nalaz)
8. Podnosi izvješće Skupštini/Vijeću HFS-a o svom radu
9. Odlučuje i o drugim pitanjima koja su mu dana u ovlast spisima HFS-a

IV. Postupak ispitivanja

Članak 8.

Članovi Zbora – ispitivači, kao eksperti u određenim područjima ispitivanja primaju filatelistički materijal na ispitivanje. Svrha ispitivanja je utvrđivanje originalnosti i očuvanosti maraka, žigova i ostalih filatelističkih elemenata, kao i prepoznavanje patvorina i manipulacija na filatelističkim objektima. Za sva ispitivanja vrijede uvriježeni filatelistički nazivi. Pravni odnos između ispitivača i donositelja materijala (u daljnjem tekstu: nalogodavca) reguliran je ovim Pravilnikom i pozitivnim zakonima RH koji reguliraju navedenu materiju. Kod prve predaje filatelističkog materijala na ispitivanje nalogodavac pismeno potvrđuje svoju suglasnost o primjeni Pravilnika (vidi prilog br.1). Pismena suglasnost zadržava valjanost za sva buduća ispitivanja do njezina pismenog opoziva. Ako donositelj ovu suglasnost ne daje ili je djelomično osporava, ispitivač ne prihvaća materijal na ispitivanje.
 
V. Zadaci i obveze ispitivača

Članak 9.

Zadatak ispitivača je da obavi ispitivanje, te rezultate nalaza potvrdi izdavanjem propisanog dokumenta ili punciranjem. Rezultat ispitivanja može biti i nalaz ispitivača da konačni sud o nekom filatelističkom objektu u cijelosti ili djelomično nije moguće donijeti. Ispitivanje mora biti obavljeno neovisno i na osnovi najboljeg znanja i savjesti. Ispitivač donosi odluku o izdavanju pismenog dokumenta i punciranju. Ispitivač nije obvezan prihvatiti želje nalogodavca glede sadržaja pismenog dokumenta i punciranja. U slučaju neslaganja s nalogodavcem ispitivač može odustati i neprihvatiti zadatak. Ispitivač nije obvezan prihvatiti bilo kakav od nalogodavca uvjetovani rezultat ispitivanja. Ispitivač može nakon pregleda materijala i utvrđivanja opsega ispitivanja bez navođenja razloga ispitivački nalog odbiti, uz priopćenje odluke nalogodavcu. Ako nalogodavac zahtijeva razloge odbijanja ispitivanja, ispitivač ih u pisanom obliku  daje Zboru. Ako ispitivač u roku od dva mjeseca ne može završiti ispitivanje, dužan je izvijestiti nalogodavca o postignutim rezultatima, te dati približan rok završetka ispitivanja. Odstupanja od ovog pravila moraju biti pismeno ugovorena. Ispitivač izdaje svoje pismene nalaze osobno. Bude li mu  potrebno, ispitivač može konzultirati i druge stručnjake, no uvijek ostaje njegova odgovornost.
 
VI. Predmet ispitivanja

Članak 10.

Predmet ispitivanja je filatelistički materijal (poštanske marke i objekti vezani uz njihov nastanak, proizvodnju i uporabu). Ispitivanje se odnosi na izvornost objekta u svim elementima (zupčanje, guma, papir, boja, pretisak, poništavanje i sl.) i na očuvanost, odnosno kvalitetu objekta (oštećenja, reparature, poljepšavanje i ostale promjene). Ispitivanje može obuhvatiti određivanje vrste tiska, vodoznaka, zupčanja, boje, vrste papira i ostalih filatelističkih relevantnih osobina, ako su one u kompetentnim katalozima i literaturi opisane. Utvrđivanje nekatalogiziranih osobina nije zadatak ispitivanja. Ako ispitivač prihvati ovakav zadatak ima pravo tražiti dodatak na naknadu za ispitivanje, a svoj nalaz mora prezentirati Zboru. Ispitivač ima pravo provesti sva potrebna i uobičajena ispitivanja na zaprimljenim filatelističkim objektima.
 
VII. Atest, nalaz, kratki nalaz i punciranje objekata

Članak 11.

Atest, nalaz i kratki nalaz, s preslikom ispitanog objekta ili digitalnom slikom, izdaje se na za to propisanim tiskanicama (vidi prilog br. 2) i po propisanim cijenama. Svi ispitivači maraka u svom se radu koriste jednoobrazno izrađenim atestima, nalazima i kratkim nalazima, koji su prethodno numerirani. Oni se zadužuju u HFS-u, uz naknadu od 7,50 kn  za atest, 5.00 kn za  nalaz i 4,00 kn za kratki  nalaz. Kod izdavanja atesta, nalaza i kratkog nalaza ispitani objekt se ne signira. Preslika ili digitalna slika ispitnog objekta na atestu, nalazu i kratkom nalazu u pravilu mora biti izrađena u veličini 1:1 i zaštićena suhim žigom. Nalaz ispitivača piše se na hrvatskom jeziku, samo je takva verzija mjerodavna u pravnom prometu. Ispitivač može uz primjerenu naknadu isporučiti i prijevod na nekom od jezika FIP-a, ako ispitivač ima potrebno znanje stranog jezika. Drugi jezici nisu dopušteni i ispitivač nije obvezan prihvatiti želju nalogodavca glede jezika. Atest i nalaz sadrže potvrdu originalnosti, te potreban opis objekta, njegovu očuvanost i stanje. Kratki nalaz sadrži samo opis objekta u kratkoj formi i prikazuje predmet ispitivanja u standardiziranom obliku. Pismeni nalaz izdaje se na objekte vrednije od 200,00 kn, a atest za objekte vrednije od 400,00 kn prosječne tržišne vrijednosti. Ispitivač ima pravo na zaprimljenim objektima za koje postoji atest, označiti da su bili kod njega na ispitivanju. Atest, nalaz i kratki nalaz izdaju se u tri primjerka. Original se daje nalogodavcu, jedna preslika dostavlja se u arhivu HFS-a, a jedna preslika ostaju u arhivi ispitivača. Preslike koje se trajno pohranjuju u arhivu HFS-a predstavljaju zbirku javnih isprava, a vodi je tajnik Zbora.

Članak 12.

Ispitani originalni objekti mogu dobiti na poleđini znak ispitivača (puncu) u skladu s priloženom shemom (vidi prilog br.3). Znak ispitivača sastoji se od njegovog inicijala imena i prezimena i dodatka HFS. Na ispitanim arcima ili dijelovima arka dogovorno se mogu signirati sve marke ili samo jedna. Marke nalijepljene na papiru (isječci) signiraju se na poleđini  papira na kojem su nalijepljene. Pisma, cjeline i sl. koje nisu poslane poštom, kao i objekti koji nisu frankirani sukladno propisanoj poštarini mogu se puncirati kao poštanske marke. Marke koje nisu nazubljene punciraju se kao nezupčane. Oštećene i reparirane marke, nerabljene marke bez gume, s promijenjenom gumom ili s popravljanom gumom signira se ovisno o stupnju oštećenja. Jako oštećene i reparirane marke signira se povišeno do sredine visine marke. Objekte s niskom vrijednošću načelno se ne puncira. Punciranje se obvezno izostavlja na objektima male vrijednosti ako postoji mogućnost zamjene s vrjednijim objektom. Takvi predmeti mogu se označiti tipskim oznakama bez poimeničnog signuma ispitivača. Objekti sa žigovima u filatelističke svrhe tretiraju se kao ispravno žigosani objekti. Službeni pretisci i novotisci signiraju se oznakom „Novotisak“. Znak ispitivanja stavlja se u sredinu donjeg ruba. Privatni novotisci se ne signiraju. Filatelistički materijal s elementima koji su u falsificiranoj formi (proizvodi dobiveni na nedopušten način ili u lažnoj namjeri)  smatraju se patvorinom.
 
VIII. Označavanje patvorina, neizvedivost ispitivanja

Članak 13.

Patvorine (falsifikati) i djelomično patvoreni objekti obavezno se označavaju  žigom „falsifikat“ i k tome poprečno položenim znakom ispitivača – marke i isječci s pisama na poleđini, a pisma i cjeline na prednjoj strani pored marke. Originalne marke poništene patvorenim žigom obavezno se označava žigom „žig falsifikat“ u sredini marke na poleđini i znakom ispitivača. Marka sa falsificiranom gumom označava se žigom „guma falsifikat“ na sredini marke na poleđini i poprečan znak  ispitivača. Patvorine na štetu pošte, špijunske patvorine i sl. se ne signiraju i s njima se postupa u skladu sa  shemom (vidi prilog br. 4). Ispitivač ima pravo i dužan je jasno i dobro vidljivo označiti patvorine. Netočni atesti, nalazi i ostali certifikati moraju se isto tako odgovarajuće označiti. Nalogodavac se mora prije ispitivanja s time suglasiti. Ako ispitivač ne može potvrditi originalnost, odnosno da je pregledani objekt patvorina, mora ga vratiti nalogodavcu bez ikakvih oznaka kao neispitiv (kao „predmet koji se ne može ispitati“).
 
IX. Provedba ispitivanja, obaveze i odgovornost ispitivača

Članak 14.

Marke se moraju predati na ispitivanje složene i čiste, žigosane marke bez ostataka papira i falca, uz priloženi popis ili fotokopiju maraka. Nalogodavac je dužan upoznati ispitivača na sve njemu poznate okolnosti koje mogu spriječiti pogrešku kod ispitivanja. Dužan je predočiti stare ateste i nalaze ispitivanja, uočene greške, reparature, naknadna zupčanja i gumiranja. Nalogodavac je dužan ispitivača informirati o posjedovanju daljnjih primjeraka iz istog arka ili većeg dijela arka. Ako donositelj povrijedi ove obaveze za nastale štete snosi osobnu odgovornost.Za eventualne pogreške u atestu, nalazu i kratkom nalazu koje nalogodavac uoči dužan je odmah informirati ispitivača i omogućiti mu ispravljanje stručne procjene. Svakoj pošiljci s materijalom za ispitivanje poželjno je priložiti adresiranu omotnicu za povrat materijala. Nalogodavac treba ispitivaču priopćiti želju glede načina povratka pošiljke. Ako to nije učinjeno ispitivač je dužan pošiljku slati kao vrijednosno pismo s dovoljnim osiguranjem pošiljke. Troškove povratne pošiljke snosi nalogodavac. Rizik pri poštanskom transportu u oba smjera snosi nalogodavac i on ih mora rješavati, a ispitivač mu je dužan pomoći i staviti na raspolaganje sve potvrde i dokaze.

Čanak 15.

Ispitivač odgovara za ispitivanje na osnovi ovog Pravilnika i pozitivnih zakona RH koji reguliraju navedenu materiju, a u skladu s filatelističkim spoznajama i iskustvima u trenutku ispitivanja. Ispitivač odgovara za nastalu štetu nalogodavcu u iznosu tržišne vrijednosti ispitivanog objekta u trenutku ispitivanja. Za ispravno, ali od nalogodavca neželjeno označavanje ispitanih objekata odgovornost je isključena. Oznake postavljene zabunom na krivom mjestu ne povlače materijalnu odgovornost, ali obvezuju ispitivača da bez naknade izda atest i pisani nalaz o toj pogrešci. Ako ispitivač nakon obavljenog ispitivanja ustvrdi da je pogriješio, nalogodavac mu je dužan predati ateste i pismene nalaze s ispitanim materijalom u svrhu ispravke pogrešaka. Odgovornost Zbora i HFS je isključena. Prouzrokovanu štetu ispitivač može po slobodnoj volji nadoknaditi u gotovini ili predati jednako vrijedan objekt. Nalogodavac je dužan činiti sve kako bi troškovi i štete  bile uvijek minimalne.
 
X. Pravo ispitivača na naknadu

Članak 16.

Ispitivač za svoj rad, ispitivanje i dodatne troškove ima pravo na naknadu. Naknada iznosi, nije li drugačije  ugovoreno do 4% kataloške vrijednosti u Michelu ili nekom drugom dogovorenom katalogu. Ako kataloška vrijednost nije utvrđena iznos naknade se dogovara u odnosu na tržišnu vrijednost. Ispituje li se cijela serija, obračunava se vrijednost cijele serije.U načelu, minimalna naknada za svaku pošiljku iznosi 100,00 kuna, a minimalna naknada za svaku predanu marku 5,00 kuna, za svako pismo, cjelinu ili isječak 10,00 kuna, i u slučaju da se signatura ne stavlja. Naknada za patvorine iznosi 1% kataloške vrijednosti, do najvišeg mogućeg iznosa od 120,00 kuna. Utvrdi li se patvorina s postojećom signaturom naknada iznosi 4% kataloške vrijednosti. Pokaže li se da objekt nije ispitiv, dopuštena naknada ne smije prijeći utvrđeni minimalni iznos. Za ispitivanja koja su dugotrajna i teška, koja iziskuju više vremena ispitivač može unaprijed pismeno ugovoriti i više naknade. To se posebno odnosi na utvrđivanje specijaliteta, različitih boja, papira, vodoznaka i sl. Dodatno se za izdavanje fotoatesta zaračunava 80,00 kuna, za pismeni nalaz 50,00 kuna, a za kratki nalaz 35,00 kuna. Naknada se naplaćuje odmah, a može se naplaćivati i pouzećem. Ispitivač ima pravo uz naknadu naplatiti poštarinu, pakiranje i osiguranje pošiljke, te porez ako on tom porezu podliježe. Ispitivač ima pravo tražiti plaćanje naknade unaprijed, te u takvom slučaju ima pravo zadržati ispitani materijal do primitka cijelog iznosa.
 
XI. Sporovi između nalogodavca i ispitivača

Članak 17.

U slučaju ozbiljne sumnje u rezultat ispitivanja, način izračuna naknade, nalogodavac ima pravo žalbe Zboru. U slučaju sudskog spora primjenjuju se pozitivni zakoni RH, a za takve sporove mjerodavan  je sud u sjedištu HFS-a.

XII. Zaključne odredbe

Članak 18.

Svi prilozi ovog Pravilnika njegov su sastavni dio. Pravilnik se mijenja i nadopunjuje na isti način kako je i donesen. Zbor ima svoje glasilo koje se objavljuje prema potrebi kao podlistak u Glasniku HFS-a. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te se objavljuje u Glasniku HFS-a.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.