I

IZDANJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU 1918-1920 - REGIONALNA IZDANJA - nakon rasula Austrougarske monarhije, naređeno je Direkciji pošta u Sarajevu, da sve zatečene okupacijske poštanske marke preštampaju novim nazivom države, a neke i sa novim oznakama vrijednosti. Od studenog 1918. do studenog 1919. godine, izvršeno je preštampavanje maraka sa devet različitih tipova pretisaka u Zemaljskoj štampariji u Sarajevu, knjigotiskom, crnom ili crvenom bojom, sa tekstom: ˝Država S.H.S. - Bosna i Hercegovina˝, a kasnije ˝ Kraljevstvo S.H.S.˝ Novinske marke preštampavane su samo oznakom nove vrijednosti. Privatnom inicijativom sva izdanja ovih maraka su preštampana originalnim klišeima u raznim kombinacijama pretisaka i grešaka. Kombinacije su razne od obrnutih, dvostrukih i trosturukih pretisaka, tete-beche, latinica umjesto ćirilice i obrnuto, izmjenjenim bojama i itd. Marke sa ovim pretiscima nisu bile u redovnoj prodaji zato se ne mogu smatrati zvaničnima ali zato u filateliji imaju posebnu ljubiteljsku vrijednost. Obzirom da su ovi pretisci vršeni originalnim klišeima, nemoguće je utvrditi slučajne greške koje su nastale prilikom redovnog preštampavanja. U upotrebi je bila novčana jedinica 1 kruna = 100 helera.
IZDANJA ZA HRVATSKU 1918-1920 - REGIONALNA IZDANJA - Preostale mađarske marke na teriroriju Hrvatske preštampavane su sa pretiskom ˝Hrvatska SHS˝. Preštampavanje je izvršeno u vremenu od 18. studenog do kraja prosinca 1918. godine sa jedanaest, raznih tipova pretiska, u Zemaljskoj i u Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu, knjigotiskom u raznim bojama pa su zbog toga i ploče i pretisci različiti. Po završetku službenog preštampavanja originalne ploče nisu odmah oduzete nego su ostale u štamparijama. Privatna lica su iz špekulativnih razloga preštampavala ove marke u najrazličitijim kombinacijama, tako da je i vrlo malo specijalistike koja je nastala u ovom području gotovo nemoguće odvojiti od gore navedenih namjernih pretisaka. Danas se službeno priznaju samo oni koji se nalaze na sprovodnim listovima ili poštanskim uputnicama. Kao takvi su izuzetno rijetki dostižu visoke cijene. Skoro sve vrijednosti postoje i s pretiskom u kamenotisku i navodno su služili kao predlošci (eseji). U upotrebi je bila novčana jedinica 1 kruna = 100 filira.
IZDANJA ZA SLOVENIJU 1919-1920 - REGIONALNA IZDANJA - Marke ovih izdanja u nedostatku dovoljnih količina maraka drugih pokrajina, upotrebljavane su u cijeloj državi SHS, osim na teritoriju Srbije, Crne Gore i Makedonije. Nacrte za ove marke izradio je profesor Ivan Vavpotič. Na vrijednostima od 3 do 40 vinara prikazan je rob koji kida lance (verige ropstva) stoga Slovenci zovu ove marke ˝verigarji˝. Na markama malog formata (od 3 do 15 vinara) lik roba je do bedara, a na većem formatu (od 20 do 40 vinara), prikazan je u potpunosti. Na vrijednostima od 50 i 60 vinara alegorijski je prikazan lik žene s tri sokola. Na markama od 1 i 2 kruna nalazi se anđeo mira s palmovom grančicom, a na vrijednostima od 1 do 10 dinara nalazi se lik kralja Petra I. Marke su štampane u kamenotisku i knjigotisku. Obziroma na količinu različitih papira, ploča, otisaka, boja, tipičnih i atipičnih grešaka, zupčanja i itd. ovo područje se smatra samim vrhom filatelističke specijalistike. Specifikacije su opsežne i ovdje ih nećemo navoditi ali bih svakako željeli napomenuti da se za svako detaljnije specijalizirano sakupljanje maraka područja Slovenije treba služiti priručnicima 4,5,6 i 7 koje je izdao filatelistički savez u vremenu od 1940. do 1947. godine. U upotrebi je bila novčana jedinica 1 kruna = 100 vinara, a kasnije 1 dinar = 100 para.
IZLOŽBENI LISTOVI - služe za izlaganje poštanskih maraka na filatelističkim izložbama.

i